Toyota C-HR Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

Registered
Joined
172 Posts
Het zal het wachten waard zijn. Populair kleurtje dat Metal Stream Grey.(of beige, het is maar net hoe de zon er opstaat. Soms lijkt het ook wel paars)
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top